Lahirep FE Stluda

EF Adults Kursus Bahasa Inggris Profesional Uam rajaleb asahab Sirggni araces lamrofni malad utas nahutnes iraj nagned enilno gninrael nupuam gnatad ek retnec FE Stluda Susruk Asahab Sirggni Lanoiseforp gnay nredom nad igolonketreb iggnit kutnu patatreb akum nagned arap kididnep, metsis rajaleb FE halet itkubret araces fitkefe nakhaubmem gnay kiabret kutnu aynaudek aggnihes Umak asib rajaleb nupnapak nad nupanamid. FE TRAMS HSILGNE halai arac rajaleb gnay naknikgnumem Adna kutnu rajaleb asahab sirggni gnay nakanugid malad napudihek irahes-irah gnay aguj gnukududid nagned takgnarep isakilpa rajaleb asahab sirggni enilno. Metsis ini halai sulkis narajalebmep isireb isakifitres "nrael-yrt-ylppa" gnay naujutreb kutnu utnabmem arap rajalep nugnabmem nad taukrepmem naayacrepek irid malad isakinumok asahabreb Sirggni.

EF Adults Kursus Bahasa Inggris Profesional FE Stluda lucnum nagned nakijaynem edotem rajaleb Asahab Sirggni gnay hibel tapec Adna imahap. FE ikilimem iagabreb naluggnuek gnay kadit ikilimid helo tapmet sel Asahab Sirggni aynnial. Isim FE nakapurem nakhutnurem gnidnid satabmep malad narajalebmep asahab kiab araces hayaliw nupuam ayadub, nad FE halet nakparenem isim ini amales hibel irad 05 nuhat iagabes asrakarmep nahitalep Asahab Sirggni gnay satilaukreb. Gnarakes, FE halet idajnem huluynep asaj susruk asahab Sirggni kiabret nad rasebret id ainud nagned nakrawanem narajalebmep asahab nad susruk gnay isakifitresret adapek kilbup irad iagabreb aisu nagned natapmesek kutnu rajaleb id raul iregen nad margorp narakutrep ayadub. FE halet kujnutid kaynabes amil ilak iagabes aideynep asaj nahitalep asahab nad asaj nakididnep imser kutnu Edaipmilo.